Boje i barut PDF ã Boje i PDF/EPUB ² Paperback

Boje i barut PDF ã Boje i PDF/EPUB ² Paperback

Boje i barut ❰Download❯ ➽ Boje i barut Author Olgica Cice – Larringtonlifecoaching.co.uk Ro­man Bo­je i ba­rut po­sve­ćen sli­kar­ki Na­de­ždi Pe­tro­vić na­pi­san je kao apo­te­o­za umet­no­sti ide­ji ostva­re­nja svog bi­ća i uz­vi­še­ne slu­žbe ro­du ko Ro­man Bo­je i ba­rut po­sve­ćen sli­kar­ki Na­de­ždi Pe­tro­vić na­pi­san je kao apo­te­o­za umet­no­sti ide­ji ostva­re­nja svog bi­ća i uz­vi­še­ne slu­žbe ro­du ko­jem se pri­pa­da Ugra­đu­ju­ći u te­melj de­la Boje i PDF/EPUB ² i po­stu­la­te o umet­no­sti Na­de­žde Pe­tro­vić kao što je onaj „umet­nost ne pro­fa­ni­še ona di­že i pa­li mo­ral po­ma­že raz­vi­tak so­ci­jal­nih pi­ta­nja i evo­lu­ci­ju na­ro­da po­di­že kult u čo­ve­ku do naj­vi­ših gra­ni­ca vred­nost je­di­ni­ce i ce­log ple­me­na u oči­ma na­pred­nih na­ro­da Ol­gi­ca Ci­ce je kroz sud­bi­nu sli­kar­ke ko­ja je ima­la sme­lo­sti da bu­de dru­ga­či­ja i svo­ja po­ka­za­la ka­ko se iz ma­log na­ro­da tra­gič­ne sud­bi­ne opi­si te­ških go­di­na bal­kan­skih ra­to­va mo­že sti­ći do svet­skih estet­skih vi­si­naNa­de­žda Pe­tro­vić sva­ka­ko je bi­la jed­na od onih srp­skih sli­kar­ki i in­te­lek­tu­al­ki ko­je su kroz svo­je de­lo raz­gr­ta­le isto­rij­ske na­sla­ge na­še kul­tu­re i ci­vi­li­za­ci­je Knji­žev­nost na­knad­nim re­kre­i­ra­njem ta­kvih ve­li­či­na cr­pi no­vu sna­gu za afir­ma­ci­ju ide­ja ko­je ne gu­be vred­nost ma ka­ko dav­no bi­le za­če­te.


1 thoughts on “Boje i barut

  1. Aleksandra S. Aleksandra S. says:

    Prilično sam razočarana stilom pisanja autorke Očekivala sam mnogo više upravo zbog toga što se u knjizi radi o jednoj od najvećih žena svih vremena Imam osećaj kao da je knjiga napisana za par dana koristeći se nekim dobro poznatim činjenicama o Nadi i nekim ličnijim spisima koja su dakako dostupna na uvid svima Elem ocena je samo i isključivo zbog Nadežde jer nju kao ličnost obožavam te stoga nisam mogla da dam manju ocenu ps Zanimljivije mi je bilo kada smo na fakultetu obrađivali tonu knjiga stručnih naravno a da je bilo vezano za život i umetnost Nadežde Petrović no što sam ovu knjižicu pročitala


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *